الیت دارو در گذر زمان

اردیبهشت 1395

راه اندازی انبار مرکزی جدید الیت دارو به مساحت 3000 متر

راه اندازی مرکز جدید تهران به مساحت 1700 متر

شهریور 1394

راه اندازی مرکز زاهدان

مرداد 1394

راه اندازی مرکز بندر عباس

تیر 1394

راه اندازی مرکز کرمانشاه

خرداد 1394

راه اندازی مرکز توزیع کرمان

اردیبهشت 1393

راه اندازی مرکز کرج

تا انتهای سال 1393

عقد قرار داد با 20 تامین کننده

خرید 16 کامیون ایسوزو

اضافه شدن 180 نفر به پرسنل الیت دارو

تغییر نرم افزار شرکت

مهر 1393

خرید انبار مرکزی به مساحت 1000 متر

مرداد 1393

راه اندازی مرکز همدان

تیر 1393

راه اندازی مرکز تبریز

خرداد 1393

راه اندازی مرکز توزیع اهواز

عقد قرار داد با اولین تامین کننده غیر اکتور

تا سال 1393

احداث 12 مرکز توزیع

اردیبهشت 1393

تغییر دفتر مرکزی شرکت

تاسیس 1384

توزیع انحصاری محصولات اکتورکو

Copyright © 2016